Wij geloven...

in God de schepper van hemel en aarde, de God die zichzelf bekend gemaakt heeft doorheen de schepping, de Bijbel en de geschiedenis. 

dat God altijd bestaan heeft als de 3-ene God. God is één, maar heeft zich geopenbaard als drie gelijkwaardige maar verschillende personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

dat de mens naar Gods beeld geschapen is, maar alle mensen door hun eigen keuzes en daden schuldig zijn aan het overtreden van Gods geboden. Deze zonde scheidt ons van God. 

dat de mens alleen door genade gered wordt, niet door verdiensten. Enkel door het geloof in Christus, niet door daden,     alleen op grond van het plaatsvervangend offer van Jezus Christus.

dat God de Zoon, Jezus Christus, mens geworden is, geboren is uit een maagd, en een zondeloos leven geleefd heeft. We geloven in Zijn wonderen en Zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis. En boven alles geloven we in Zijn opstanding uit de dood, en wij wachten op Zijn toekomstig terugkeren om te oordelen over de levenden en de doden. 


dat alle doden lichamelijk zullen opstaan: de gelovigen om het eeuwige leven met God binnen te gaan, de ongelovigen om
veroordeeld te worden tot de eeuwige straf.

in God De Heilige Geest, die ons God bekend maakt en in de gelovigen woont waardoor deze in staat is een heilig en getuigend leven te leiden tot eer van God. Hij leidt de lokale gemeente als deel van Gods Kerk op aarde. De eerste opdracht van De Kerk is God eren en het evangelie aan alle mensen verkondigen.

Hoe zijn wij kerk?

Onze waarden en accenten

De Kerk is de gemeenschap van gelovigen samengebracht door het geloof in Christus en met Hem aan het hoofd. We zijn toegewijd aan het onderwijs van Jezus, aan het volgen van Zijn principes en het bekendmaken van het evangelie in onze eigen omgeving en aan de wereld. De Kerk werkt samen in liefde en eenheid met als ultieme doel om God te eren en te aanbidden. De lokale kerk is hiervan een klein onderdeel: Gods wereldwijde Kerk waarin iedereen op aarde die gelooft in Christus zijn of haar plaats heeft.

We willen een lokale christelijke gemeenschap zijn voor de mensen van Tielt en de directe omgeving. We kiezen er bewust voor om geen streekkerk te zijn en de mensen die van verder weg naar ons willen komen, vriendelijk door te verwijzen naar bevriende kerken in de eigen directe omgeving.

We willen ons inzetten om een gastvrije gemeenschap te zijn waar iedereen welkom is en iedereen zich ook welkom voelt. We willen bekend staan als een gemeenschap die inclusief is voor alle mogelijke mensen, maar tegelijk exclusief voor Jezus leeft. We willen ons inzetten om begaan te zijn met de ander.

We willen op weg gaan met mensen die Jezus willen kennen en hun aanmoedigen om samen met God te wandelen en hun relatie met Jezus handen en voeten te geven in een getuigende levensstijl. We willen elkaar kennen en bijstaan in goede en moeilijke tijden.

We zijn geen eilandje en willen graag samenwerken met kerken of organisaties in onze omgeving. We willen ook interesse hebben voor wat er in christelijk Vlaanderen gebeurd. We staan open voor samenwerkingen met anderen.

De Bijbel is geschreven door mensen, onder de bovennatuurlijke leiding van de Heilige Geest. Omdat de Bijbel door God geïnspireerd is, is het geheel betrouwbaar, gezaghebbend (als enige bron van de christelijke leer) en relevant voor het dagelijks leven van de gelovige. De Bijbel is de manier waarop God zichzelf en Zijn wil door profeten en openbaring aan ons bekend gemaakt heeft. Het geeft de gelovige richting in geloof en daden. Bij het lezen en uitleggen van de Bijbel moet er rekening worden gehouden met de historische context waarin het geschreven is en de context van de tekst zelf.

We willen als kerk inzetten op correct en gefundeerd Bijbels onderwijs. We willen dit onderwijs in elke niveau van de kerk doortrekken en bewust werken aan de geloofsgroei van de gelovigen. We zien een kerk die een nieuwe generatie leiders voor de kerk van morgen vormt. We willen een kerk zijn die de kans geeft aan mensen om hun talenten en gaven te ontdekken én in te zetten. We zien ook een kerk die mensen helpt hun geloof tastbaar en toepasbaar te kunnen maken in het dagelijks leven.

We willen dat we als gemeenschap betrokken zijn bij wat er in onze stad gebeurd en onze gaven en talenten inzetten om een meerwaarde te zijn in onze omgeving. We willen als gelovigen aanwezig zijn en een positieve impact hebben op de samenleving, in Jezus’ naam.

We zien graag dat mensen actief deelnemen aan de samenkomsten zodat het geen eenrichtingsverkeer is, maar een interactief gebeuren. We willen een kerk zijn waar mensen hun gaven en talenten ontwikkelen en inzetten tot opbouw van de gemeente. Het is de bedoeling dat de samenkomsten gedragen worden door de hele groep en niet slechts door een paar mensen.

We zien het leiderschap niet als een hiërarchisch systeem, maar als een groep mensen die zich belangeloos inzet voor de lokale kerk. We geloven in meervoudig leiderschap door volwassen christenen die samen de gemeente leiden en ondersteunen. We spiegelen ons aan het Bijbels model voor het kerkelijk en geestelijk leiderschap.

We zien een kerk die in staat is om het christelijk geloof niet alleen op een eigentijdse manier te communiceren, maar ook op een manier waarbij christenen en niet-christenen begrijpen dat deze waarheden vandaag de dag nog steeds relevant zijn voor hun eigen leven. We willen niet vasthouden aan de vorm waarin we dit geloof samen beleven en uitleven, en tegelijk geen afbreuk doen aan onze fundamenten.

Geven en dienen is onze tweede natuur. We staan graag klaar voor elkaar en de maatschappij rondom ons. Het is ons antwoord op de liefde van God voor ons en de liefde van ons voor anderen. We willen ook financieel teruggeven aan God. Er is geen percentage of verplichte richtlijn; we geven uit vrij wil en leren dat alles wat we hebben van God is. Zo willen we ook ons geld inzetten tot opbouw van de lokale kerk en de Kerk in het algemeen. De kerk zelf wilt ook teruggeven aan Gods koninkrijk.

We willen een kerk zijn die naar buiten gericht is, zonder de gemeenteleden uit het oog te verliezen. We willen een gemeenschap zijn waar de leden zich zo thuis voelen, dat ze graag mensen uitnodigen om kennis te maken. We zien een kerk als een veilige plaats voor mensen die Jezus nog niet kennen, waar ze kunnen ontdekken wat Hij voor ons heeft gedaan en wat Hij ook voor hen kan betekenen. We willen door duidelijke en verstaanbare taal te gebruiken, toegankelijk zijn voor iedereen.

Bidden is je leven in handen leggen van God. Door gebed leer je God beter kennen en kan je groeien in geloof, het is dan ook onze eerste reactie en niet een laatste toevlucht. Het vormt de basis in onze relatie met God. Gebed zit verweven in alle aspecten van kerk zijn en het dagelijkse leven. Gebed is geen occasionele activiteit, maar zuurstof voor de kerk.

Als kerk komen we samen om God te danken en Hem te dienen. We geven God de centrale plaats in alles wat we doen en onze relatie met Hem is de allerbelangrijkste. We geloven in de 3-ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. We willen ons afstemmen op God en niet Hem naar onze hand zetten. Alles wat we doen is vanuit Hem, door Hem en voor Hem. We geloven dat God zich bekend wil maken aan alle mensen en dat de mens ook in staat is om God te kennen.

Het avondmaal is ingesteld door Jezus Christus en aan de christenen gegeven om zo Zijn dood en opstanding te herdenken. Het brood en de wijn/druivensap zijn symbolen voor Jezus’ lichaam en bloed. Het avondmaal vergeeft je zonden niet, het is enkel een herdenking van het offer van Jezus voor onze redding. Het avondmaal is alleen voor de gelovige.

Ons grootste verlangen is om door te geven wat we zelf ontvangen hebben. We geloven dat de kerk bestaat om mensen dichter bij God te brengen. Geloven stopt niet bij ons alleen.

De volwassendoop (door onderdompeling in water) symboliseert de dood, begrafenis en opstanding van Jezus. Het is de verklaring als christen dat hij Jezus Christus heeft geaccepteerd als zijn persoonlijke Redder. De doop redt een gelovige niet, maar toont aan anderen dat hij écht gekozen heeft. Ook al is de doop niet vereist voor de redding, het is een Bijbelse opdracht waarbij de gelovige zijn liefde en zijn gehoorzaamheid aan Christus toont.

Iedereen kiest om wel of niet naar God te luisteren. Elke keuze om niet naar God te luisteren of Hem niet op de eerste plaats in ons leven te zetten, noemen we zonde. Omdat elk mens zondig is, verdient niemand het om naar de hemel te gaan. Redding is een geschenk van God aan de mens en kan niet verdiend worden door eigen inspanningen of goede daden. Gods offer van Zijn Zoon Jezus aan het kruis is de enige weg tot redding door vergeving van zonde. Redding vindt plaats wanneer mensen tot inkeer komen en hun vertrouwen stellen in de dood en opstanding van Jezus als een volledige afbetaling van hun zonden. Doordat Jezus onze zondeschuld betaald heeft, kan de rechtvaardige God ons vergeven en het contact met Hem herstellen.

De mens is Gods belangrijkste creatie. We werden gecreëerd om relatie met God te hebben, maar deze relatie werd verbroken door onze zonde. De mens is geschapen naar het beeld van God en Zijn vertegenwoordiger te zijn hier op aarde. Mensen zijn niet enkel gemaakt om een relatie met God te hebben, maar ook met elkaar. Iedere persoon is uniek geschapen, waardig en verdient het om respect en liefde te ontvangen.

We zien de kerk als een grote familie waar iedereen gelijk is en waar elk lid een plek heeft en de kans krijgt om zijn of haar rol te ontwikkelen en in te zetten voor het geheel. We zien een familie die onze maatschappij weerspiegeld, opgebouwd uit alle leeftijden en lagen van de bevolking.